Tohtoročné Valné zhromaždenie bolo iné

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa schádza minimálne raz ročne. 14. apríla 2018 sa zišlo v priestoroch Biblickej školy v Martine. Prítomných bolo 86 duchovných ECAV, ktorí rokovanie začali modlitbou slovami duchovnej piesne z ES č. 373 a biblickým úvodom, ktorým poslúžil farár domáceho cirkevného zboru Milan Kubík. Založil ho na slovách arcipastierskej modlitby Pána Ježiša Krista: „Aby boli jedno“, ktoré ako refrén rezonujú vo viacerých veršoch 17. kapitoly Evanjelia podľa Jána. 

M. Kubík sa zamýšľal: Prečo sa v ECAV nedarí jednote? Aspoň niekoľko myšlienok z jeho vskutku oslovujúcej úvodnej pobožnosti:

1) Treba opustiť ilúziu, že si jednotu dokážeme vytvoriť my. Napr. „zošróbovaním“ liturgie či cirkevnými insígniami. Tieto veci majú svoj zmysel, ale je to jednota, po ktorej volá Pán Ježiš Kristus? Jednota nie je náš projekt, ale túžba Ježiša Krista. My bez Krista to môžeme len rozbiť.

2) V ECAV nám treba viac dôvery a prajnosti. „Môžeš sa na mňa úplne spoľahnúť“ – tieto slová vo svete už takmer nepočuť a aj v cirkvi ich je ako šafranu. … Otec praje Synovi a Syn Otcovi. Farár praje biskupovi a biskup farárovi. … Keď sa jednému darí, úspech má celá cirkev. Keď jeden trpí, trpí celá cirkev. Vyzerá to naivne, ale toto je jednota podľa Ježiša Krista. … Vieš si predstaviť, že keď Syn trpí, Otec by sa „uchechtával“ alebo otočil Synovi chrbtom?

3) Pomohlo by nám prehodnotenie motívov našich zápasov, ktoré vedieme. ECAV je ťažko doráňaná ratolesť na vínnom kmeni Ježiša Krista. Nemáme inú možnosť, ako hľadať Pána Ježiša Krista, aby nás dal dokopy. … To, prečo robíme veci, ktoré robíme, je dôležité. … Teologický dorast bude ešte dlho žať ovocie našej terajšej nejednoty. Cesta k uzdraveniu a jednote ECAV je dlhá a náročná. Je však načase, aby sme sa ňou vydali.

Po piesni z ES 260 a zriadení VZ (voľbe overovateľov, voľbe členov komisií: sčítacej, volebnej a návrhovej a kontrole uznesení z prechádzajúcich dvoch VZ) predniesol trenčiansky farár a predseda ZED Ján Bunčák Správu predsedu ZED za r. 2017 – 2018. Okrem iného uviedol: ZED a ECAV sú ako spojené nádoby. Nie každý kňaz alebo ordinovaný diakon ECAV je členom ZED, ale každý člen ZED musí byť podľa platných stanov združenia kňazom alebo ordinovaným diakonom ECAV na Slovensku. … Postavení do kazateľského úradu všetci „sme Boží spolupracovníci“ . Ako takí samozrejme tvoríme spoločenstvo Božích spolupracovníkov. Zdôrazňujem, že spoločenstvo spolupracovníkov a nie spoločenstvo konkurentov. … Spoločenstvo znamená život. Keď sa spoločenstvo rozpadá, vtedy sa k slovu dostáva smrť. Smrť vo vzájomných vzťahoch prináša so sebou aj smrť radosti zo života a vôbec zmyslu života ako takého. Otázka znie: Ako môže chcieť choré, priam mŕtve spoločenstvo duchovných podnecovať ozdravný či oživovací proces života cirkvi? … Nespracovaná minulosť z obdobia komunizmu a chýbajúca podrobná analýza kvalitatívnej úrovne spolupráce mnohých duchovných s bývalou ŠtB má nezanedbateľný podiel na súčasnej nie dobrej situácii v našom združení a samozrejme aj v ECAV ako takej. Problém nespracovanej minulosti som si nanovo uvedomil aj pri čítaní niektorých statí z diela profesora Michala Bodického: Čo sa robí v cirkvi evanjelickej augsburského vyznania v Uhorsku? Odcitujem len niekoľko jeho slov o našich vrchnostiach a voľbách farárov: „Nedovolia voliť za farárov… takých ľudí, ktorí sú na to spôsobilí a cirkevné zbory by si ich radi zvolili… cirkevné zbory si slobodne volia svojich kňazov… Táto slobodná voľba sa zakladá na článkoch viery, to znamená na našom cirkevnom učení (pozri Šmalkaldské články „O cirkvi“). V týchto článkoch je zakotvené, že právo povolania a voľby kňazov patrí cirkevným zborom. Iba potom prichádza biskup, aby ordinoval človeka, ktorý bol uznaný za hodného prisluhovať sviatosti. Zároveň je povolaný ku kazateľskému úradu. Nie je tam žiadna zmienka, že by biskup alebo vyššia cirkevná vrchnosť mali do voľby kňaza nejakým spôsobom zasahovať.“ Ja už len dodám, že tieto jeho slová majú dnes 127 rokov.

Nasledovali Správy podpredsedov ZED. Za Západný dištrikt (ZD) ju predniesla Božidara Bašková, za Východný dištrikt (VD) Jozef Vereščák. Týkali sa najmä informácií o pomoci prijatej od partnerských farárskych spolkov z Nemecka pri oprave fár. V budúcnosti bude táto pomoc partnerov smerovaná do chudobnejších regiónov a zohľadňované budú najmä tieto faktory: 1. ekonomická situácia regiónu, 2. ekonomická situácia cirkevného zboru, 3. stav farskej budovy, 4. početná veľkosť zboru.

Správkyňa fondov ZED Ľubica Sobanská predniesla Správu o fondoch ZED, Správu o hospodárení ZED a v zastúpení za Petra Sotáka aj Správu revíznej komisie ZED.

Všetky správy VZ ZED hlasovaním prijalo.

Vo voľbách do 10-členného Výboru ZED na obdobie 2018 – 2022 boli zvolení:

Ján Bunčák (za predsedu ZED), Zuzana Žilinčíková (za tajomníčku ZED), Peter Mihoč (za podpredsedu ZED za VD), Božidara Bašková (za podpredsedníčku ZED za ZD), Jaroslav Petro (za predsedu Revíznej komisie), Štefan Škorupa (za pokladníka ZED), David Bázlik a Ján Matis (za členov Výboru ZED za VD), Daniel Koštial a Roman Roskoš (za členov Výboru ZED za ZD). Za členov Revíznej komisie – ktorí podľa Stanov ZED nie sú členmi Výboru ZED – boli zvolení: Tomáš German a Michal Tekely.

V diskusii na VZ ZED sa viacero príspevkov venovalo

  • postupu Predsednícva ZD ECAV (členom ktorého je aj brat biskup Milan Krivda) voči

sestre Zuzane Žilinčíkovej

  • neudeleniu súhlasov k voľbe viacerým duchovným.

Brat generálny biskup Miloš Klátik verejne prehlásil, že vo voľbách 2018 nehodlá kandidovať na funkciu biskupa ZD.

VZ ZED v Martine:

novelizovalo aj Rokovací a volebný poriadok ZED (RaVP) a Stanovy ZED

vyslovilo napomenutie zodpovedným z Výboru ZED za nepredloženie kompletných zápisníc z Valných zhromaždení ZED 2017 (1. 5.: Tále, 25. 9.: Banská Bystrica), čím bol porušený §5 bod 1 RaVP ZED a neboli zaslané do seniorátov.

poverilo Výbor ZED prípravou úpravy právnej normy, ktorou sa zruší udeľovanie súhlasov k voľbám zborových farárov a seniorov

poďakovalo sestre Ľubici Sobanskej za dlhoročnú prácu pri spravovaní fondov ZED.

VZ ZED ako najvyšší orgán ZED – organizácie, ktorá má okrem iného ochraňovať a zastávať stavovské a sociálne záujmy svojich členov, vyjadrilo nesúhlas s konaním Predsedníctva Západného dištriktu ECAVsúvislosti s ukončením pozície vedúcej Biskupského úradu ZD ECAV a menovaním Zuzany Žilinčíkovej za námestnú farárku do Lovinobane. V konaní Predsedníctva ZD vidí profesionálne aj ľudské zlyhanie. V situácii, keď pre Predsedníctvo ZD ECAV je dôležitejšia otázka výkladu cirkevnoprávnych predpisov ako človek, vyjadrilo VZ ZED nedôveru Predsedníctvu ZD ECAV.

I napriek realite bolesti z narušených vzťahov a vrchnostenských spôsobov majúcich ďaleko od pastorálneho prístupu, prebiehala diskusia na VZ ZED – v porovnaní s viacerými predchádzajúcimi zasadnutiami VZ – v slušnom, korektnom tóne, bez výlevov emócií a ironizovania. V tomto smere bolo martinské VZ ZED iné ako tie v minulých rokoch.

V spoločnosti i v cirkvi je dôležité, aby na zodpovedných postoch boli ľudia, ktorých ambíciou nie je honor dosiahnutia funkcie ani zviditeľnenie seba – budovanie si „pomníčka vlastnej slávy“, ale služba spoločenstvu. Hoci svoju nádej nemožno vkladať v človeka, ale v Pána Boha – On, Pán cirkvi, koná svoje dielo cez ľudí. Zvolenie tých, ktorí dostali na VZ mandát pre prácu vo Výbore ZED, je nádejou na prajnejší vývoj v spoločenstve duchovných i ECAV na Slovensku. Prosme Hospodina, aby výsledky blížiacich sa kandidačných porád a následných volieb biskupa ZD a Predsedníctva ECAV boli krokmi na ceste k uzdraveniu a jednote ECAV.

Martin Šefranko

Posted in Nezaradené.