Farárka v 21. storočí

Vážené sestry farárky a vážené teologičky,
srdečne Vás pozývame medzinárodnú celodennú ONLINE Konferenciu evanjelických teologičiek, ktorá sa koná pod záštitou Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku.

Termín konferencie je 15. júl 2021.
Konferencia sa koná pri 70. výročí ordinácie prvej farárky v ECAV na Slovensku Dariny Bancíkovej, ktorá bola biskupom Vladimírom P. Čobrdom ordinovaná práve 15. júla 1951 v Tisovci.
Téma konferencie znie: FARÁRKA V 21. STOROČÍ

Konferencia je určená pre ženy v duchovnej službe, farárky a teologičky.
Pre prístup na konferenciu je nutné sa registrovať cez registračný formulár, a ženám, ktoré sa prihlásia, zašleme balíček s informáciami a preloženými textami, a prístupový link na mailovú adresu. Pre pokrytie konferenčných výdavkov (preklad textov, poštovné, texty príspevkov pre účastníčky v písomnej podobe) sme stanovili účastnícky poplatok 10 €. Informačné údaje pre platbu nájdete v zaslanom informačnom letáku alebo registračnom formulári. Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili najneskôr do 7. 7. 2021.

Program konferencie sme zamerali na aktuálne témy:
09:00    Úvod a biblické zamyslenie
09:30    Pozdravy bratov biskupov
10:00    Prednáška: História a súčasnosť ordinácie žien – Doc. ThDr. Kamila Veverková, PhD. (Církev československá husitská)
10:40    Prednáška: Rola a identita farára-farárky – Mag. Johanna Uljas-Lutz (Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku)

11:20 – 11:40 prestávka

11:40    Prednáška: Rodová rovnosť z biblického pohľadu – PhDr. Mgr. Marta Ferjová (ECAV na Slovensku)

12:20 – 13:00 obedná prestávka

13:00    Prednáška: Máme právo na ženský aspekt v zákone? – Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. (ECAV na Slovensku)
14:00    Prednáška: Autorita ženy v cirkvi – Dekanka v. v. a supervízorka Gerlinda Hühn (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg), M. Div. Sarah Hinlicky Wilson, PhD. (Tokijská luteránska cirkev)

15: 10 – 15:20 prestávka

15:20    Predstavenie Konventu evanjelických teologičiek v Nemecku – Barbara Eisenhardt (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg)
16:00    Panelová diskusia: Ako sa žije farárke v evanjelickej cirkvi na Slovensku?
17:20    Záver konferencie a požehnanie

V rámci konferencie predstavíme aj knihu spomienok Dariny Bancíkovej „Divné sú cesty Božie“, ktorú pri príležitosti 70. výročia ordinácie vydáva OZ Priatelia histórie Novohradu.

Konferenciu organizačne zabezpečuje prípravný tím:
Eva Oslíková, Božidara Bašková, Paulína Šofranková, Erika Sokola, Slávka Danielová, Anna Činčuráková-Tipulová, Denisa Vargová, Marta Ferjová

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné online stretnutie.

Online stretnutia

ZED Vás pozýva na online stretnutia evanjelických duchovných vo forme bálintovských skupín.

Cieľ: vzájomné zdieľanie sa a hľadanie riešenia problémov z praxe duchovných

Bálintovská skupina je skupinová metóda riešenia problému, ktorá sa používa v psychoterapii. Jednotliví účastníci prinášajú svoje vlastné príklady konkrétnych problémov z praxe, ktoré sú predmetom skupinového sedenia (napr. pastorácia starších, ktorí pravidelne prichádzajú na farský úrad porozprávať sa cca 1-2 hod.; konfliktná komunikácia s dozorcom zboru či presbytermi; osamelosť na farárskom mieste; problém s konkrétnym žiakom alebo cirkevníkom; nechuť robiť už čokoľvek navyše a iné).

Čo je bálintovská skupina? Prečo je dôležitá? Čo Vám prinesie?

Tí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách (tak ako kňazi) sa počas svojej práce stretnú aj s ťažkými okolnosťami a bývajú konfrontovaní s utrpením a náročnými situáciami, s ktorými doteraz nemali skúsenosť. Na druhej strane môžu takéto situácie u nich vznikať veľmi často a bývajú nimi preťažení. Kvôli takýmto udalostiam sami často potrebujú pomoc a podporu.
Bálintovská metóda patrí k najpopulárnejších formám intervíznej skupiny. Dokáže zúčastneným rýchlou, nedirektívnou a jednoduchou formou získať nadhľad, inšpiráciu, novú perspektívu a spätnú väzbu na svoju prácu alebo problém. Túto metódu je možné použiť aj ako prevenciu proti vyhoreniu.
Ponúkaná metóda využíva synergiu skupiny, nezaujatí účastníci dokážu poukázať na aspekty, ktorých si účastník u svojho problému nevšimne. Tým získava omnoho hlbší pohľad na situáciu a je schopný vybrať to najvhodnejšie riešenie na vyriešenie problému.
Je vhodná pre tých, ktorí majú potrebu vlastného rozvoja, získania konkrétnych nápadov a možností do ďalšej práce duchovného.

Mgr. Radoslav Naď
psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, pracoval ako evanjelický farár ECAV na viacerých miestach

– študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – evanjelickú teológiu
– študoval na katedre psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – jednoodborovú psychológiu
– ukončil výcvik v krízovej intervencii – Modrý anjel n.o. – krízový intervent pre Modrého anjela
– ukončil dlhodobý štvorročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT) – ABC inštitút pre výcvik v KBT – podľa štandardov Európskej asociácie pre KBT
– ukončil workshop v TIR – Trauma Incident Reduction
– ukončil výcvik v schématerapii pre deti a dorast
– Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – trvá štúdium atestácie z klinickej psychológie
– prijatý na výcvik v psychotraumatológii a EDMR – vedený Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR

Termín: pravidelne každé dva týždne – účastníci obdržia link a termín, na ktorý sa pripoja k aplikácii ZOOM;
a) potreba zúčastniť sa minimálne 6 stretnutí, aby efektivita metódy sa odzrkadlila v bežnom živote;
b) potreba osvojenia si štruktúry metódy pre ďalšie využitie;

Spôsob prihlásenia: zed@zed-ecav.sk

Počet účastníkov: minimálne 7 maximálne 15 účastníkov na jedno stretnutie
Cieľ: vyškolenie ďalších vedúcich skupín, ktorí budú vedieť nájsť riešenie problémov pre iných (napr.: presbyterstvá, prípravy aktivít v cirkevnom zbore, porady spolupracovníkov a iné)
Forma: online cez aplikáciu ZOOM, podmienka mať mikrofón (slúchadlá k mobilu, PC) a zapnutú kameru po celý čas stretnutia

Online psychológ

Online psychológ pre členov ZED

Združenie evanjelických duchovných v spolupráci so psychológom, psychoterapeutom a evanjelickým kňazom Radoslavom Naďom vám ponúka psychologicko-pastorálne poradenstvo.

Psychológ – Mgr. Radoslav Naď

 • Psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
 • pracoval ako evanjelický farár ECAV na viacerých miestach
 • študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – evanjelickú teológiu
 • študoval na katedre psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – jednoodborovú psychológiu
 • ukončil výcvik v krízovej intervencii – Modrý anjel n. o. – krízový intervent pre Modrého anjela
 • ukončil dlhodobý štvorročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT) – ABC inštitút pre výcvik v KBT – podľa štandardov Európskej asociácie pre KBT
 • ukončil workshop v TIR – Trauma Incident Reduction
 • ukončil výcvik v schématerapii pre deti a dorast
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – trvá štúdium atestácie z klinickej psychológie
 • prijatý na výcvik v psychotraumatológii a EDMR – vedený Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR

Profesionálny prístup

 • zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť
 • možnosť konzultovať osobné problémy
 • zameriava sa na riešenie problémov a konkrétnych zmien v živote cez vlastnú prácu a sebapoznanie
 • poskytuje spätnú väzbu na vaše konanie a postoje v probléme
 • pri online poradenstve majú niektorí ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu
  písaný text (v prípade chatu a emailu) vás sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia; rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší
 • pomôže Vám zorientovať sa v probléme, s ktorým potrebujete pomôcť

Kontakt

Kontaktovať ho môžete tak, že mu napíšete na mail: psycholog.zed@gmail.com
Mgr. Radoslav Naď vás v priebehu 7. dní bude kontaktovať (telefonicky, mailovo, online platformou…)

Pozvánka na webinár

Milí kolegovia a kolegyne,

v aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych online stretnutí Vám Výbor ZED v zmysle napĺňania poslania Združenia evanjelických duchovných, ktorým je okrem iného napomáhať sebavzdelávaniu svojich členov, pripravil budúci týždeň dvojdielny online interaktívny webinár / školenie, na ktorý sa môžete prihlásiť.

Téma: Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos
Termín: 5.-6. 11. 2020
Čas: 18:00 – 19:30 hod.
Trvanie: 2 x 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek / Coachingplus, o. z.
Cena: 35 € / osoba
Webová aplikácia: ZOOM
15 € / osoba prispeje ZED zo Študijného fondu
20 € uhradí účastník školenia prevodom na účet ZED

Webinár sa venuje problematike vytvárania, budovania vzťahu medzi pomáhajúcim odborníkom a človekom, ktorému je pomáhané tzn. medzi farárom a cirkevníkom. Táto online aktivita má ambíciu predstaviť počas webinára spôsoby ako budovať dôveru medzi farárom/odborníkom a osobou/klientom, ktorá za ním príde, priblížiť rôznorodé formy vzťahovania sa. V reflexii/cvičeniach sa bude venovať tomu, ako prežívanie na strane klienta aj na strane odborníka ovplyvňuje to, či sa vytvára zrozumiteľná dohoda o postupnej spolupráci, nájdenia riešenia a následného konania k zmene k lepšiemu.

Obsah oboch stretnutí:

 • Špecifiká pomáhajúceho vzťahu
 • Módy terapeutického konania podľa Petrusky Clarson
 • Dyadická /dialógová/ regulácia emócií v pomáhajúcom vzťahu
 • prenosovo-protiprenosová dynamika z pohľadu rôznych terapeutických / poradenských škôl
 • prenos / protiprenos u detí a adolescentov
 • prenos / protiprenos v párovej a skupinovej práci

Vladimír Hambálek, Mgr.
V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychote-rapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Týmto Vás pozývame stať sa súčasťou tvorivého a obohacujúceho vzdelávania, ktoré bude prínosné pre Vás a tiež pre Vaše okolie, keď sa budete môcť nanovo aktívne stretávať. I napriek náročným životným okolnostiam, ktorým čelíme, sa tešíme na vzájomné online stretnutie.

V prípade záujmu:

IBAN: SK71 0200 0000 0016 7980 9555
VS 2
ŠS 202
text /správa meno a skratka Webinár

Následne Vám začiatkom budúceho týždňa pošleme pripojenie / link na ZOOM, kde bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.

v aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych online stretnutí Vám Výbor ZED v zmysle napĺňania poslania Združenia evanjelických duchovných, ktorým je okrem iného napomáhať sebavzdelávaniu svojich členov, pripravil budúci týždeň dvojdielny online interaktívny webinár / školenie, na ktorý sa môžete prihlásiť.

Téma: Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos
Termín: 5.-6. 11. 2020
Čas: 18:00 – 19:30 hod.
Trvanie: 2 x 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek / Coachingplus, o. z.
Cena: 35 € / osoba
Webová aplikácia: ZOOM
15 € / osoba prispeje ZED zo Študijného fondu
20 € uhradí účastník školenia prevodom na účet ZED

Webinár sa venuje problematike vytvárania, budovania vzťahu medzi pomáhajúcim odborníkom a človekom, ktorému je pomáhané tzn. medzi farárom a cirkevníkom. Táto online aktivita má ambíciu predstaviť počas webinára spôsoby ako budovať dôveru medzi farárom/odborníkom a osobou/klientom, ktorá za ním príde, priblížiť rôznorodé formy vzťahovania sa. V reflexii/cvičeniach sa bude venovať tomu, ako prežívanie na strane klienta aj na strane odborníka ovplyvňuje to, či sa vytvára zrozumiteľná dohoda o postupnej spolupráci, nájdenia riešenia a následného konania k zmene k lepšiemu.

Obsah oboch stretnutí:

 • Špecifiká pomáhajúceho vzťahu
 • Módy terapeutického konania podľa Petrusky Clarson
 • Dyadická /dialógová/ regulácia emócií v pomáhajúcom vzťahu
 • prenosovo-protiprenosová dynamika z pohľadu rôznych terapeutických / poradenských škôl
 • prenos / protiprenos u detí a adolescentov
 • prenos / protiprenos v párovej a skupinovej práci

Vladimír Hambálek, Mgr.
V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychote-rapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Týmto Vás pozývame stať sa súčasťou tvorivého a obohacujúceho vzdelávania, ktoré bude prínosné pre Vás a tiež pre Vaše okolie, keď sa budete môcť nanovo aktívne stretávať. I napriek náročným životným okolnostiam, ktorým čelíme, sa tešíme na vzájomné online stretnutie.

V prípade záujmu:

IBAN: SK71 0200 0000 0016 7980 9555
VS 2
ŠS 202
text /správa meno a skratka Webinár

Následne Vám začiatkom budúceho týždňa pošleme pripojenie / link na ZOOM, kde bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.